Социалният работник организира предоставянето на социалната услуга и консултира клиентите и техните родители/близки; Организира и участва в разработването на индивидуалните и /или групови планове за социални услуги и консултации; осъществява социалната работа по отделен случай.