Трудотерапевта организира и провежда трудотерапевтични мероприятия, консултации във връзка с трудовата ориентация на младежите, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с клиентите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на дневния център.