Социалният работник организира предоставянето на социалната услуга и консултира клиентите и техните родители/близки; Организира и участва в разработването на индивидуалните и /или групови планове за социални услуги и консултации; осъществява социалната работа по отделен случай.

Психологът има ключова роля при предоставяне на услугата, защото негова е отговорността да осигури индивидуализиране на плана на интервенции за всяко дете. Той съгласува всички подходи, осигуряващи развитието на децата (програми и среда) според индивидуалните потребности от развитие на децата. Психологът е професионалистът, който помага на специалистите, работещи с групите, да подхождат индивидуално към всяко дете и да формират подходите в групата по такъв начин, че да могат да работят на две нива – групово и индивидуално.

Логопедът в дневната грижа обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Тъй като повечето от децата с умствена изостаналост имат комуникативни затруднения, ролята на логопеда не се изчерпва само с говорна рехабилитация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитациона работа с детето; наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.

Ерготерапевтът осигурява възможност за максимална степен на самостоятелност и независимост на децата и младежите от дневния център чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. Спомага за компенсирането на трайно увредени функции чрез адаптиране на средата. Провежда занимания по релаксация и сензорна стимулация Изработва терапевтичен план и съобразно него провежда интервенция. Детайлно описва и оценява резултатите от ерготерапевтичния процес. Работи групово и индивидуално.

Двигателният рехабилитатор има отговорност, свързани с обезпечаването на подходяща програма за двигателна рехабилитация на ползвателите на социалната услуга. Целта на неговата рехабилитациона дейност е поддържаща и произтича от индивидуалния план, като е свързана с поддържане на моториката и функциите на тялото и развиване на определени умения и способности. Рехабилитаторът/кинезитерапевта/,съобразно индивидуалния план на детето, изработва план и подход за необходимата двигателна рехабилитация, изготвя примерни упражнения, които стават част от ежедневните групови занимания. Той наблюдава и консултира педагога и родителя в изпълнението на програмата.

Възпитателите – педагози са основният персонал за предоставяне на услугата, които са ангажирани ежедневно с дейностите в групата, изпълнението на индивидуалните планове на децата, изготвянето и следването на програмата, провеждането на индивидуалните и груповите занимания и взаимодействието с родителите. Груповият педагог е водещ случай на потребителите в своята група. Той организира дневния режим на потребителите, ръководи и участва в корекционно-компенсаторната работа, организира обучителния и възпитателен процес при провеждане на терапевтичните и рехабилитационни дейности, организира и участва в провеждането на музикални, културни и спортни занимания. Възпитателят има важна роля в изпълнението на дейности, възприемани като рутинни, но в действителност това са дейности за развитие, които подпомагат целта на дневната грижа, а именно – хранене, посещение на тоалетна, личен тоалет и хигиена.

Арт терапевта подпомага детето/младежа да постигне промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. Дейността му се осъществява в групата или индивидуално, съобразно конкретните особености и потребности на ползвателите на дневната грижа.

Трудотерапевта организира и провежда трудотерапевтични мероприятия, консултации във връзка с трудовата ориентация на младежите, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с клиентите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на дневния център.