БАЛИЗ оказва експертна и методическа помощ, финансира проекти, предоставя информация, оказва организационна подкрепа на управленския екип на сдружение РАЛИЗ.
Публични организации – държавни институции на национално, регионално и местно ниво.(МТСП, Агенция за хора с увреждания, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, областна администрация, община Русе). Сътрудничеството се осъществява в посока на определяне на местни приоритети;  разработване на стратегии и планове, свързани с подобряване качеството на живот на хората с увреждания; определяне на политики в сферата на социалното подпомагане, дейности и услуги, изразяващи интересите на гражданите; работа по съвместни проекти; партниране при социалното договаряне и децентрализация на социалните услуги и др.Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения – като част от мрежата на БАЛИЗ, сдружение РАЛИЗ  споделяме визията й: Общество, което цени живота на хората с интелектуални затруднения и подкрепя пълноценното им участие в живота на това общество.Русенски университет”А.Кънчев”  – РАЛИЗ участва с експертна оценка  и обсъждания относно акредитиране на специалности,  одобряване на семестриални програми. Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания е база за провеждане на студентски стаж и пред дипломни практики на студенти от факултета по  практика на студенти от факултет „Обществено здраве и здравни грижи”.РИО на МОН и Ресурсен център – Русе – оказват съдействие за включване на деца с ментални увреждания  в съответни. форми на интегрирано обучение: в общообразователни паралелки; изнесено обучение на децата с леки увреждания; деца-посещаващи ПУ; деца на индивидуално обучение.Детска градина „Русалка” – провеждане на съвместни дейности, честване на празници и важни събития от живота на сдружението и образователната институции, обмяна на педагогически опит и др. инициативи.Неправителствени организации с близки на РАЛИЗ цели и дейности.Местни и национални медии участващи в популяризиране дейността на сдружението сред обществото.Граждани – участващи като доброволци, дарители, приятели и съмишленици, споделящи идеята да направим живота на децата и младежите с ментални увреждания пълноценен и щастлив.Международни партньори:

Diogenes vzw – Белгия
Groep Ubuntu vzw – Белгия
Help the children – Белгия
Frontline Partnership – Великобритания
Motivation – Румъния
Hawest