tick Застъпничество и защита на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства;

tick Развитие на качествена подкрепа и услуги за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства;

tick Изграждане на положителни обществени нагласи за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства;

 

РАЛИЗ притежава:

Удостоверение за регистрация №291-02/03.02.2014г. за предоставяне на социални услуги „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, издадено от АСП към МТСП

Лиценз за социални услуги за деца №0841/04.11.2013 г. с обхват „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, издаден от ДАЗД към МС

Удостоверение №7/20.10.2014 г. потвърждаващо вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване в общественополезна дейност, под № 20041020007

Удостоверение № 191432/ 15.03.2011 г., издадено от Комисията за защита на личните данни