Възпитателите – педагози са основният персонал за предоставяне на услугата, които са ангажирани ежедневно с дейностите в групата, изпълнението на индивидуалните планове на децата, изготвянето и следването на програмата, провеждането на индивидуалните и груповите занимания и взаимодействието с родителите. Груповият педагог е водещ случай на потребителите в своята група. Той организира дневния режим на потребителите, ръководи и участва в корекционно-компенсаторната работа, организира обучителния и възпитателен процес при провеждане на терапевтичните и рехабилитационни дейности, организира и участва в провеждането на музикални, културни и спортни занимания. Възпитателят има важна роля в изпълнението на дейности, възприемани като рутинни, но в действителност това са дейности за развитие, които подпомагат целта на дневната грижа, а именно – хранене, посещение на тоалетна, личен тоалет и хигиена.