Прием в Дневния Център:

Всяко лице, желаещо  да ползва социалните услуги в ДЦДМУУ подава молба по настоящ адрес до Дирекция “Социално подпомагане”. Неoбходимите документи при кандидастване са:


1. Молба за ползвана социална услуга.
2. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или мед. протокол на ЛКК.
3. Копие на личен амбулаторен картон/при наличие на такъв/.
4. Документ за самоличност /за справка/. За децата – акт за раждане.
5. За децата: медицинска характеристика от общо-практикуващ лекар.
За младежите: медицинско удостоверение за общо здравословно състояние издадено от общо-практикуващ лекар и медицинска характеристика за ползване на социални услуги в общността, издаденa от лекар-психиатър.
6. Декларация за доходи и семейно положение – за младежи над 18 години.