ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ:

РАЛИЗ бе активен сътрудник на БАЛИЗ и пряк участник в проект “Първо децата”, реализиран от създадения от УНИЦЕФ Алианс от неправителствени организации, които заедно с Агенция социално подпомагане  работиха за извеждането на децата от ДДМУИ “Св.Петка” в с.Могилино, общ.Две могили, област Русе.

 

paragraph divider

 

ПРОЕКТ Подкрепете ни да преодолеем трудностите”, 2009 г.

 • Финансираща организация : „БАЛИЗ” – гр.София
 • Размер на финансирането: 2747.00 лв.
 • Продължителност: 1.05.2009 г. – 30.11.2009 г.
 • Целева група:  35 семейства/родители, близки/ на лица с увреждания.

 

Дейности:

tire Разширяване обхвата на дейност на сдружението на регионално ниво.

tire Провеждане консултации от специалисти по 8 тематични направление.

tire Провеждане на срещи, интегративни занимания с деца с увреждания и родители.

tire Отпечатване на информационни материали по 4 теми.

tire Насърчаване на родители  за общуване с други семейства, в които се отглеждат и възпитават деца и лица с увреждания.

 

paragraph divider

 

ПРОЕКТ «Доверие и подкрепа”,  2010 г.

 • Финансираща организация : „БАЛИЗ” – гр.София
 • Размер на финансирането:2996.00 лв.
 • Продължителност: 1.05.2010 г. – 30.12.2010 г.
 • Целева група:  12 семейства/родители, близки/ на деца с увреждания, деца със СОП, граждани на общността.

 

Резултати:

tire Организиране и функционира на “Бюро за подкрепа  и информация и откриване на телефонна линия за консултации” на територията на община Сливо поле;

tire Осигуряване на психологическа, социална и друга необходима подкрепа за целевата група;

tire Повишаване на общата информираност относно проблемите на целевата група  и тяхното разрешаване;

tire Подкрепа в изпълнение на стратегията на общ. Сливо поле за развитие на алтернативни социални услуги;   

 

paragraph divider

 

ПРОЕКТ «Достоен живот чрез качествена грижа»,  2009 – 2010 г.

 • Финансираща организация : “HELP THECHILDREN” Белгия;
 • Размер на финансирането: 65 000.00 лв.
 • Продължителност: 1.01.2009 г. – 30.03.2010 г.
 • Целева група: лица с увреждания и техните родители,  специалисти , работещи в ДЦ;

 

Резултати:

tire Повишаване качеството на грижа за децата и младежите, клиенти на социалната услуга Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания в гр.Русе чрез:

tire Разширяване , реиновиране и оборудване на материалната база, ползвана от клиентите и създаване на кът за релаксация и сензорна стимулация;

tire Повишаване на професионалната квалификация на персонала, работещ с лицата с ментални увреждания посредством провеждане на обучаващи тренинги  и срещи  за обмяна на опит и експертиза с белгийски специалисти;

tire Прилагане на иновативни практики в работата на екипа на РАЛИЗ , работещ с деца и младежи с умствени увреждания от Дневния център. Реиновиране и обзавеждане на център за работа с деца с увреждания в община Сливо поле и предоставяне на социалната услуга за 12 деца с интелектуални затруднения от общността.

 

paragraph divider

 

ПРОЕКТ „Ранна детска интервенция – начало и предизвикателства”, 2011 г.

 • Финансираща организация : Фондация Карин Дом, фондация Лале и фондация Оук
 • Размер на финансирането : 1000 лв., собствено финансиране 1820.00.00 лв.
 • Продължителност на проекта: 1 година
 • Целева група: семействата с деца , които изостават в някоя от областите на развитие – физическа, познавателна, емоционална , речева, възраст до 6 години

 

Дейности по проекта:  Подбор на семейства, желаещи да се включат в програмата «Ранна интервенция» Сформиране и обучение на екип за работа по програмата Предоставяне на услугата ранна интервенция в община Сливо поле чрез:

tire Домашни посещения  на мобилен екип;

tire Изготвяне на оценка на детското развитие и индивидуален план за услуга в семейството;

tire Планиране  и провеждане на интервенции с участието на родителите, насочени към подобряване на уменията и развитието на детето Анализ на постигнатите резултати и промотиране на иновативната социална услуга „Ранна детска интервенция”.

 

paragraph divider

 

ПРОЕКТ „Аз и ти имаме права – ти и аз можем”, 2012 г.  бе изпълняван съвместно със сдружение „Надежда за добро бъдеще „ – гр. Силистра

 • Финансираща организация : „БАЛИЗ” – гр.София
 • Размер на финансирането:5879.00 лв.
 • Продължителност на проекта: 7  месеца
 • Целева група от двата града : млади хора с увреждания; родители на  младежи с увреждания ; граждани от общността;  специалисти;

 

Дейности по проекта:

tire Провеждане на анкетно проучване за нивото на познаване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

tire Сформиране и обучение на самозастъпнически групи на хора с интелектуални увреждания в градовете Силистра и Русе;

tire Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали;

tire Провеждане на тематични  срещи в гр.Русе  и в гр.Силистра;

tire «Аз и ти –  имаме права, ти и аз – можем” и работно ателие „Животът в моите мечти”.

 

paragraph divider

 

ПРОЕКТ „По пътя на избора”, 2013 г.. В него бе изразен стремежа на организацията ни да предизвикаме дискусия в обществото за това, че никой няма право да  решава  вместо хората с увреждания какво  и кого да харесват, къде и с кого да живеят, какво да мечтаят и как да го постигнат. Правата за свободния избор  на хората с увреждания са гарантирани в Конвенцията на ООН , но за да бъдат защитени в нашата страна  е необходимо да говорим, да настояваме за ускоряване на законодателните промени, които да гарантират спазването им.

 • Размер на финансирането: 2840.00 лв.
 • Продължителност на проекта: 7  месеца
 • Целева група от двата града : младите хора с интелектуални увреждания  и техните семейства,  представителите на гражданското общество,  институции, занимаващи се със защита на правата на хора с увреждания,  всички заинтересовани и желаещи да подкрепят личния избор на тази целева група.

 

Общата цел на проекта бе: 

tire Да се подкрепят лицата с интелектуални затруднения  и техните семейства чрез популяризиране на механизма за ” подкрепящо вземане на решение” като алтернатива на режима на запрещението  и възможност и условие хората с увреждания  да упражнят основното си човешко и гражданско право;

tire Свободно да избират и вземат решения, които засягат живота им.

 

Дейности по проекта:

tire Организационна дейност сформиране на екип за работа по проекта и разпределяне на отговорности.

tire Извършване на проучвателна дейност –  публикувани материали в интернет, наръчници , ръководства  с цел изграждане на една цялостна представа за ефективна  подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и как на практика се осъществява процеса.

tire Изготвяне, отпечатване и разпространение на  информационни материали.

tire Провеждане  на информационна среща – семинар на тема «Да говорим за избора на решение».

tire Сформиране  на фокус група  от 12 души и  провеждане на дискусия относно потенциала на хората с увреждания за вземане и реализиране на самoстоятелно решение, споделяне от участниците на  страхове и предизвикателства в мисленето си относно ролята на всеки от тях в промяната на законодателство,  взаимоотношения  между  хората с увреждания и институциите и техните близки.

tire Промотиране резултатите от проекта с цел да се повиши обществената значимост на прилагането на Конвенцията на ООН за хората с увреждания, необходимостта от промяна на законодателството в посока на  подобряване  качеството на живот на хората с интелектуални увреждания  чрез създаване на реални възможности и условия те да правят  и реализират избор и планират живота си.