Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ” е доставчик на услугата от 2005 година. Капацитетът на Дневния Център за Деца и Младежи с Умствени Увреждания (ДЦДМУУ) е 30 потребители.

Освещаване на Дневния Център

Откриване на Дневния Център

Дневният център за деца и младежи с умствени увреждания като социална услуга в общността предлага разнообразни обучителни, игрови и рехабилитационни дейности, които осигуряват емоционална и психическа стабилност и развитие на специфични умения, съобразно конкретните индивидуални потребности на ползвателите на услугата.
Дневният център за деца и младежи с умствени  увреждания е разкрита на територията на гр.Русе на основание  Решение № 272 на Общински съвет от 16.07.2004г и функционира като  делегирана от държавата дейност.
Дейността   е организирана под формата на занимания в група и индивидуални консултации и рехабилитация. Елемент в дейността на центъра е консултирането на родителите и/или членовете на семейството в грижата за детето/младежа им с интелектуално увреждане.

Целева група и особености:

 • Деца и младежи на възраст от 7 до 35 година с различни по вид и степен на тежест увреждания
 • От лека до тежка степен на умствена изостаналост
 • С проблеми от аутистичния спектър
 • С трудности в говора, с двигателни нарушения
 • Със съпътстващи физически или сетивни увреждания
 • С трудности в общуването и взаимоотношенията с другите хора
 • Младежи над 18 години, при които емоционалната и психическа зрялост не съответства на хронологичната възраст


Основни дейности в дневния център:

 • Психологична помощ и терапия
 • Логопедична терапия
 • Корекция на дислексия
 • Медицински грижи
 • Двигателна рехабилитация
 • Сензорна стимулация и психомоторно възстановяване
 • Обучения в трудови и професионални умения
 • Занимания по ателиета
 • Развлекателна терапия
 • Обучения в умения за общуване, социално поведение и участие в общността
 • Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието
 • Съвместна работа с родители с цел оказване на образователна и психологическа помощ при отглеждането и възпитанието на децата
 • Подпомагане успешното интегриране на децата със специални образователни потребности в системата на масовото училище с оглед пълноценната им социална реализация
 • Организиране на свободното време на потребителите на социалната услуга
 • Обучения на специалисти в умения за работа с лица с умствени увреждания
 • Практическо обучение на студенти