Логопедът в дневната грижа обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата. Тъй като повечето от децата с умствена изостаналост имат комуникативни затруднения, ролята на логопеда не се изчерпва само с говорна рехабилитация. Неговите функции обхващат подкрепата за развитие на комуникацията на детето – съобразно индивидуалния план и поставените в него задачи. Логопедът изготвя програма за рехабилитациона работа с детето; наблюдава и консултира груповия педагог и родителите в изпълнението на програмата.