ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

I. Управителен съвет в състав:

    1. Десислава Атанасова Тодорова–Йорданова – Председател на УС

    2. Бисерка Василева Иванова – Изпълнителен директор

    3. Радка Георгиева Иванова

    4. Емил Асенов Моллов

    5. Мирослав Методиев Чергански

РАЛИЗ е член на:

Национално представителната организация – Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/, със седалище гр. София ( www.bapid.com). БАЛИЗ е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, консултативен орган към Министерски съвет, на Националния Съвет на Хората с Увреждания, на Inclusion Europe – Европейската асоциация на организации на лица с интелектуални затруднения и техните семейства (http://inclusion-europe.org/), на Inclusion International –Международна мрежа представляваща лицата с интелектуални затруднения и техните семейства (http://inclusion-international.org/),на EASPD Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (http://www.easpd.eu/)

II. Областен съвет за социално включване на хората с увреждания

III. Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане”

IV. Комисия за детето към община Русе