Хората с интелектуални затруднения не са болни и не се нуждаят от постоянни медицински грижи. Не е нужно прекалено да регламентираме живота им. Те са като нас. Ние ги правим различни, като ги изолираме. Трябва да ги приемаме не като пациенти, а като граждани. Изходяща точка в обучението им е мечтата – желаните средства и наличието на умения, наличието на подкрепа за преодоляване на трудностите.

 

Джон О`Горман

Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения /РАЛИЗ/ е неправителствена организация, работеща в подкрепа на лицата с интелектуални затруднения от 1998 год. През 2000 год. сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ и осъществява дейността си в обществена полза. /Решение на Русенски окръжен съд № 2922/24.07.2000 год. по ф.д.№ 1034/2000 г./

Членове на сдружението са родители и роднини на деца с интелектуални увреждания, лица с увреждания , съмишленици и специалисти, споделящи идеите, мисията и целите на организацията.

МИСИЯ

РАЛИЗ се застъпва за провеждане на местна и национална политика, която да зачита правата на лицата с интелектуални проблеми и настоява за участие на лицата с интелектуални проблеми и техните семейства във формирането, мониторинга и контрола на тези политики.

РАЛИЗ спомага за изграждане на подкрепяща среда за членовете си – лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и пълната им интеграция в обществото.

РАЛИЗ подкрепя разкриването и развитието на социални услуги в общността, ранната интервенция, интегрираното обучение и подкрепената трудова заетост, спомага за изграждане на подкрепяща среда за членовете си – лицата с интелектуални затруднения и техните семейства и пълната им интеграция в обществото

ЦЕННОСТИТЕ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

Сигурност

Устойчивост

Интеграция

Личностната идентичност

Отговорност към промяната

Внимание към другите

Обич към останалите

Приемане и толерантност към различните

Отговорност

РАЛИЗ ПРИТЕЖАВА:

Удостоверение за регистрация №291-02/03.02.2014г. за предоставяне на социални услуги „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, издадено от АСП към МТСП
Лиценз за социални услуги за деца №0841/04.11.2013 г. с обхват „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, издаден от ДАЗД към МС
Удостоверение №7/20.10.2014 г. потвърждаващо вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване в общественополезна дейност, под № 20041020007
Удостоверение № 191432/ 15.03.2011 г., издадено от Комисията за защита на личните данни.